qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 30 } { 200 } \times 100$$
$15$
Tính
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 30 } } { \color{#FF6800}{ 200 } } } \times 100$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 20 } } } \times 100$
$\dfrac { 3 } { 20 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 100 }$
$ $ Số tự nhiên có thể được biểu thị dưới dạng phân số với mẫu số là 1 $ $
$\dfrac { 3 } { 20 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 100 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 20 } } \times \dfrac { \color{#FF6800}{ 100 } } { 1 }$
$ $ Hãy rút gọn tất cả tử số và mẫu số có thể rút gọn $ $
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } } { 1 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$ $ Nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } } { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } } { 1 \times 1 }$
$ $ Lấy $ 3 $ nhân $ 5$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 15 } } { 1 \times 1 }$
$\dfrac { 15 } { \color{#FF6800}{ 1 } \times 1 }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$\dfrac { 15 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\dfrac { 15 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\color{#FF6800}{ 15 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo