Kết quả tính toán

Công thức
Biểu diễn hỗn số dưới dạng phân số chưa tối giản
Đáp án
circle-check-icon
$$1 \dfrac { 2 } { 3 }$$
$\dfrac { 5 } { 3 }$
Biểu diễn hỗn số dưới dạng phân số chưa tối giản
$\color{#FF6800}{ 1 } \dfrac { 2 } { 3 }$
$ $ Nhân $ 1 $ với mẫu $ 3 $ rồi cộng với tử số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$\dfrac { 2 + \color{#FF6800}{ 1 } \times 3 } { 3 }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$\dfrac { 2 + \color{#FF6800}{ 3 } } { 3 }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } } { 3 }$
$ $ Cộng $ 2 $ và $ 3$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } } { 3 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo