qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tách nhân tử cho biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x \left ( x + 1 \right ) \left ( x + 2 \right ) \left ( x + 3 \right ) + 1$$
$\left ( x ^ { 2 } + 3 x + 1 \right ) ^ { 2 }$
Hãy rút gọn biểu thức về dạng phân tách nhân tử
$\color{#FF6800}{ x } \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ Hãy khai triển biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 11 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 11 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ Hãy phân tách nhân tử $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo