qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Đổi phân số về dạng số thập phân
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 34 } { 85 }$$
$0,4$
Đổi phân số về dạng số thập phân
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 34 } } { \color{#FF6800}{ 85 } } }$
$ $ Đổi phân số về dạng số thập phân $ $
$\color{#FF6800}{ 0,4 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo