qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy biến đổi hỗn số thành phân số nguyên tố
Đáp án
circle-check-icon
$$1 \dfrac { 2 } { 5 }$$
$1,4$
Hãy biến đổi hỗn số thành phân số nguyên tố
$\color{#FF6800}{ 1 \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 5 } } }$
$ $ Hãy phân tách hỗn số thành số nguyên và phân số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 5 } } }$
$1 + \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 5 } } }$
$ $ Đổi phân số về dạng số thập phân $ $
$1 + \color{#FF6800}{ 0,4 }$
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 0,4 }$
$ $ Cộng $ 1 $ và $ 0.4$
$\color{#FF6800}{ 1,4 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo