Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$2 ^ { 13 }$$
$8192$
Tính
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 13 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 8192 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo