qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy khai triển biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
$$\left ( a + b \right ) ^ { 4 }$$
$a ^ { 4 } + 4 a ^ { 3 } b + 6 a ^ { 2 } b ^ { 2 } + 4 a b ^ { 3 } + b ^ { 4 }$
Hãy sắp xếp đa thức
$\left ( \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ b } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$ $ Hãy khai triển biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ a } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ a } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ b } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ a } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ b } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ b } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ b } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo