Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$4 ^ { 6 }$$
$4096$
Tính
$\color{#FF6800}{ 4 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 4096 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo