qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy giải phương trình
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$y = 3 x$$
$x = \dfrac { 1 } { 3 } y$
$ $ Hãy tìm nghiệm của $ x$
$y = \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Hãy chuyển số hạng $ x $ sang vế trái và đổi dấu $ $
$y \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } = 0$
$\color{#FF6800}{ y } - 3 x = 0$
$ $ Hãy chuyển tất cả các biểu thức ngoại trừ số hạng $ x $ sang vế trái và đổi dấu $ $
$- 3 x = 0 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$- 3 x = \color{#FF6800}{ 0 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$- 3 x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$ $ Hãy thay đổi dấu cả hai vế của phương trình $ $
$3 x = y$
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ y }$
$ $ Hãy chia cả hai vế cho cùng một số $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 3 }$
$x = \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Hãy chuyển đổi phép chia thành phép nhân $ $
$x = \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 3 } }$
$x = \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 3 } }$
$ $ Hãy đơn giản hóa biểu thức $ $
$x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 3 } } \color{#FF6800}{ y }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo