qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy giải phương trình
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$y = 2 x + 3$$
$x = \dfrac { 1 } { 2 } y - \dfrac { 3 } { 2 }$
$ $ Hãy tìm nghiệm của $ x$
$y = \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } + 3$
$ $ Hãy chuyển số hạng $ x $ sang vế trái và đổi dấu $ $
$y \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = 3$
$\color{#FF6800}{ y } - 2 x = 3$
$ $ Hãy chuyển tất cả các biểu thức ngoại trừ số hạng $ x $ sang vế trái và đổi dấu $ $
$- 2 x = 3 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$- 2 x = \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y }$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$- 2 x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 }$
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Hãy thay đổi dấu cả hai vế của phương trình $ $
$2 x = y - 3$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Hãy chia cả hai vế cho cùng một số $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \left ( \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 2 }$
$x = \left ( \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Hãy chuyển đổi phép chia thành phép nhân $ $
$x = \left ( \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$x = \left ( \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$ $ Nhân với từng hạng tử của tổng với $ \dfrac { 1 } { 2 }$
$x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ y } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$x = \dfrac { 1 } { 2 } y \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$ $ Hãy tình tích của các số hữu tỷ $ $
$x = \dfrac { 1 } { 2 } y \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo