qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Nhân 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$12 \times 4$$
$48$
Nhân 2 số
$\color{#FF6800}{ 12 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ Lấy $ 12 $ nhân $ 4$
$\color{#FF6800}{ 48 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo