qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$2 \sqrt{ 3 } \times 2 \sqrt{ 3 }$$
$12$
Tính
$\color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Hãy đơn giản hóa biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ 12 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo