qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm số các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$12 \times 8$$
$12$
Hãy tìm số các ước số
$\color{#FF6800}{ 12 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times 3$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } } \times 3$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } } \times 3$
$ $ Cộng $ 2 $ và $ 3$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } \times 3$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Dựa vào số mũ để tìm số các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 12 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo