qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 4 } { 5 } \div 3$$
$\dfrac { 4 } { 15 }$
Tính
$\dfrac { 4 } { 5 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Hãy chuyển đổi phép chia thành phép nhân $ $
$\dfrac { 4 } { 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 5 } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$ $ Hãy tình tích của các số hữu tỷ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 15 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo