qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\left ( 2 \sqrt{ 3 } \right ) ^ { 2 }$$
$12$
Tính
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Giải phép lũy thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \left ( \sqrt{ 3 } \right ) ^ { 2 }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 4 } \left ( \sqrt{ 3 } \right ) ^ { 2 }$
$4 \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Dấu căn sẽ mất nếu ta bình phương nó lên $ $
$4 \times \color{#FF6800}{ 3 }$
$\color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Lấy $ 4 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 12 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo