qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$3 \times 3 \times 3$$
$3 ^ { 3 }$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$\color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Tính tổng $ $
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo