qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy đơn giản hoá biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
$$\ln { \left( 1 \right) }$$
$0$
Hãy đơn giản hoá biểu thức
$\ln { \left( \color{#FF6800}{ 1 } \right) }$
$ $ Logarit có giá trị bằng 0 khi đối số bằng 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 0 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo