Kết quả tính toán

Công thức
Giải phương trình bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + x - 6 = 0$$
$\begin{array} {l} x = 2 \\ x = - 3 \end{array}$
Hãy áp dụng căn bậc hai để giải phương trình bậc hai
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy biến đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\left ( x + \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = 0$
$ $ Hãy di chuyển hằng số qua bên phải và thay đổi dấu $ $
$\left ( x + \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ + } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( x + \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = 6 + \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Khi nâng lên luỹ thừa phân số hãy nâng lên luỹ thừa từng tử số và mẫu số $ $
$\left ( x + \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = 6 + \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 ^ { 2 } } { 2 ^ { 2 } } }$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 25 } { 4 } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 25 } { 4 } }$
$ $ Hãy áp dụng căn bậc hai để giải phương trình bậc hai $ $
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 25 } { 4 } } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 25 } { 4 } } }$
$ $ Hãy tìm nghiệm của $ x$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$ $ Hãy phân tách kết quả $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 2 } } \end{array}$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 2 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \end{array}$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo