qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hoán vị và kết hợp
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\,_{ 5 }C_{ 3 }$$
$10$
Hãy tìm tổ hợp
$\,_{ \color{#FF6800}{ 5 } }C_{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Hãy sử dụng $ \,_{n}C_{r} = \dfrac{\,_{n}P_{r}{r!} = \dfrac{n!}{\left(n-r\right)!r!} $ để sắp xếp biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { { \color{#FF6800}{ 5 } }! } { { \left ( \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) }! { \color{#FF6800}{ 3 } }! } }$
$\dfrac { { 5 }! } { { \left ( \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) }! { 3 }! }$
$ $ Lấy $ 5 $ trừ $ 3$
$\dfrac { { 5 }! } { { \color{#FF6800}{ 2 } }! { 3 }! }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { { \color{#FF6800}{ 5 } }! } { { \color{#FF6800}{ 2 } }! { \color{#FF6800}{ 3 } }! } }$
$ $ Hãy đơn giản hoá biểu thức có chứa giai thừa $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 } } { 2 \times 1 }$
$ $ Tính $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 20 } } { 2 \times 1 }$
$\dfrac { 20 } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Tính $ $
$\dfrac { 20 } { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 20 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$\color{#FF6800}{ 10 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo