qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Giải phương trình bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + 7 x + 12 = 0$$
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = - 4 \end{array}$
Hãy áp dụng công thức nghiệm để tính
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 7 \pm \sqrt{ 7 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 12 } } { 2 \times 1 } }$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 7 \pm \sqrt{ 1 } } { 2 \times 1 } }$
$x = \dfrac { - 7 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } } } { 2 \times 1 }$
$ $ Căn bậc $ n $ của 1 bằng 1 $ $
$x = \dfrac { - 7 \pm \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { - 7 \pm 1 } { 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$x = \dfrac { - 7 \pm 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 7 \pm 1 } { 2 } }$
$ $ Hãy phân tách kết quả $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 7 + 1 } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$ $ Cộng $ - 7 $ và $ 1$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } } { 2 } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 6 } { 2 } } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$ $ Giản lược phân số $ $
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 3 } { 1 } } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { - 3 } { \color{#FF6800}{ 1 } } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \\ x = \dfrac { - 7 - 1 } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 } \end{array}$
$ $ Tỉnh tổng số âm $ $
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 8 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 8 } { 2 } } \end{array}$
$ $ Giản lược phân số $ $
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 4 } { 1 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \dfrac { - 4 } { \color{#FF6800}{ 1 } } \end{array}$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\begin{array} {l} x = - 3 \\ x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \end{array}$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo