qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Căn bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ 240 }$$
$4 \sqrt{ 15 }$
Hãy tìm căn bậc hai
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 240 } }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên trong căn thành thừa số nguyên tố $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \times 3 \times 5 }$
$ $ Trong phần có thể đưa ra ngoài dấu căn, hãy tách mỗi số nguyên tố thành một phép căn $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$ $ Hãy bỏ căn và đổi thành mẫu số của số mũ $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 4 } \sqrt{ 3 \times 5 }$
$4 \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } }$
$ $ Lấy $ 3 $ nhân $ 5$
$4 \sqrt{ \color{#FF6800}{ 15 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo