qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tính phương trình
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$${ 5 }!$$
$120$
Hãy tính phương trình
${ \color{#FF6800}{ 5 } }!$
$ $ Hãy dùng $ n! = n\times\left(n-1\right)\times\cdots\times2\times1 $ để tính. $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ Tính tích $ $
$\color{#FF6800}{ 120 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo