qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm giá trị xấp xỉ
Đáp án
circle-check-icon
$$\sin\left( 90 \right)$$
$\approx 0,894$
Hãy tìm giá trị xấp xỉ
$\color{#FF6800}{ \sin\left( \color{#FF6800}{ 90 } \right) }$
$ $ Hãy tìm giá trị xấp xỉ $ $
$\approx \color{#FF6800}{ 0,894 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo