Kết quả tính toán

Công thức
Hãy giải phương trình
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$2 x + 1 = \dfrac { 1 } { 2 } x$$
$x = - \dfrac { 2 } { 3 }$
$ $ Hãy tìm nghiệm của $ x$
$2 x + 1 = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Hãy tính biểu thức nhân $ $
$2 x + 1 = \color{#FF6800}{ \dfrac { x } { 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ \dfrac { x } { 2 } }$
$ $ Hãy nhân hai vế với bội số chung nhỏ nhất của hai mẫu số để triệt tiêu phân số $ $
$\color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ x }$
$4 x + 2 = \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Hãy chuyển biến số sang vế trái và đổi dấu $ $
$4 x + 2 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } = 0$
$4 x \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } - x = 0$
$ $ Hãy di chuyển hằng số qua bên phải và thay đổi dấu $ $
$4 x - x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 }$
$\color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } = - 2$
$ $ Hãy sắp xếp biểu thức $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } = - 2$
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Hãy chia cả hai vế cho cùng một số $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 } { 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo