qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm số các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$6 ^ { 3 }$$
$16$
Hãy tìm số các ước số
$\color{#FF6800}{ 6 } ^ { 3 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { 3 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Khi đuợc tạo thành tích của số phiá dưới có hai chữ số trở lên, hãy đổi các nâng lên luỹ số thành tích $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Dựa vào số mũ để tìm số các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 16 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo