qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính tổng
Đáp án
circle-check-icon
$$- 1 + 2$$
$1$
Cộng số âm và số dương
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Cộng $ - 1 $ và $ 2$
$\color{#FF6800}{ 1 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo