qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tích số nguyên
Đáp án
circle-check-icon
$$25 \times 5$$
$5 ^ { 3 }$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$\color{#FF6800}{ 25 } \times 5$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times 5$
$5 ^ { 2 } \times \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$5 ^ { 2 } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$5 ^ { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Cộng $ 2 $ và $ 1$
$5 ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo