qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Nhân 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$25 \times 5$$
$125$
Nhân 2 số
$\color{#FF6800}{ 25 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ Lấy $ 25 $ nhân $ 5$
$\color{#FF6800}{ 125 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo