qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tích số nguyên
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$8 \times 8 \times 8$$
$2 ^ { 9 }$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$\color{#FF6800}{ 8 } \times 8 \times 8$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times 8 \times 8$
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 8 } \times 8$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times 8$
$2 ^ { 3 } \times 2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$2 ^ { 3 } \times 2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } }$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Tính tổng $ $
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 9 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo