qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tách nhân tử cho biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + 6 x + 9$$
$\left ( x + 3 \right ) ^ { 2 }$
Hãy rút gọn biểu thức về dạng phân tách nhân tử
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ Sử dụng công thức phân tích nhân tử $ a^{2} + 2ab + b^{2} = \left(a+b\right)^{2}$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo