Kết quả tính toán

Công thức
Tính thương 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$1 \div 7$$
$\dfrac { 1 } { 7 }$
Tính thương 2 số
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 7 }$
$ $ Lấy $ 1 $ chia $ 7$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 7 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo