qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ - 4 }$$
$2 i$
Tính
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } }$
$ $ Bên trong dấu căn bậc hai, hãy tìm và sắp xếp những phần có thể đưa ra ngoài căn $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$2 \sqrt{ \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Là $ \sqrt\{-1} = i$
$2 \color{#FF6800}{ i }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo