qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tích số nguyên
Đáp án
circle-check-icon
$$7 \times 9$$
$7 \times 3 ^ { 2 }$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$7 \times \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$7 \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo