qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy liệt kê tất cả các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$7 \times 9$$
$1 , 3 , 7 , 9 , 21 , 63$
Hãy tìm tất cả các ước số
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên $ $
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Liệt kê ước số của các thừa số $ $
$\color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \\ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \\ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy tìm tất cả các ước số bằng cách kết hợp các thừa số có thể rút gọn $ $
$\color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Tính tích của tất cả các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 3 } , \color{#FF6800}{ 7 } , \color{#FF6800}{ 9 } , \color{#FF6800}{ 21 } , \color{#FF6800}{ 63 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo