Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm số các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$7 \times 9$$
$6$
Hãy tìm số các ước số
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên $ $
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Dựa vào số mũ để tìm số các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 6 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo