qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 1 } { \sqrt{ 2 } }$$
$\dfrac { \sqrt{ 2 } } { 2 }$
Tính
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$ $ Hãy tính phương trình $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo