qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tích số nguyên
Đáp án
circle-check-icon
$$8 \times 6$$
$2 ^ { 4 } \times 3$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$\color{#FF6800}{ 8 } \times 6$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times 6$
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 6 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 2 } \times \color{#FF6800}{ 3 }$
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 2 } \times 3$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$2 ^ { 3 } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$ $ Cộng $ 3 $ và $ 1$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \times 3$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo