qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Số nghiệm
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + 2 x - 15 = 0$$
$ $ 2 nghiệm thực $ $
Hãy tìm số nghiệm
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 15 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy dùng biệt thức $ D=b^{2}-4ac $ để xét số nghiệm của phương trình bậc hai $ ax^{2}+bx+c=0$
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 15 } \right )$
$D = \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 1 \times \left ( - 15 \right )$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$D = \color{#FF6800}{ 4 } - 4 \times 1 \times \left ( - 15 \right )$
$D = 4 - 4 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \times \left ( - 15 \right )$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$D = 4 - 4 \times \left ( - 15 \right )$
$D = 4 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 15 } \right )$
$ $ Lấy $ - 4 $ nhân $ - 15$
$D = 4 + \color{#FF6800}{ 60 }$
$D = \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 60 }$
$ $ Cộng $ 4 $ và $ 60$
$D = \color{#FF6800}{ 64 }$
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 64 }$
$ $ Vì $ D>0 $ , nên phương trình bậc hai có 2 nghiệm thực $ $
$ $ 2 nghiệm thực $ $
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo