Kết quả tính toán

Công thức
Tính tổng
Đáp án
circle-check-icon
$$- 2 - 1$$
$- 3$
Tỉnh tổng số âm
$\color{#FF6800}{ - } 2 \color{#FF6800}{ - } 1$
$ $ Chuyển số âm vào trong ngoặc và đổi dấu $ $
$\color{#FF6800}{ - } \left ( 2 + 1 \right )$
$- \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right )$
$ $ Cộng $ 2 $ và $ 1$
$- \color{#FF6800}{ 3 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo