qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính thương 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$2 \div 5$$
$\dfrac { 2 } { 5 }$
Tính thương 2 số
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ Lấy $ 2 $ chia $ 5$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 5 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo