Kết quả tính toán

Công thức
Hãy liệt kê tất cả các ước số
Đáp án
circle-check-icon
$$3 ^ { 7 }$$
$1 , 3 , 9 , 27 , 81 , 243 , 729 , 2187$
Hãy tìm tất cả các ước số
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 7 } }$
$ $ Liệt kê ước số của các thừa số $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 7 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 7 } }$
$ $ Tính tích của tất cả các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 3 } , \color{#FF6800}{ 9 } , \color{#FF6800}{ 27 } , \color{#FF6800}{ 81 } , \color{#FF6800}{ 243 } , \color{#FF6800}{ 729 } , \color{#FF6800}{ 2187 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo