qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\left ( \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 }$$
$\dfrac { 1 } { 4 }$
Tính
$\left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Khi nâng lên luỹ thừa phân số hãy nâng lên luỹ thừa từng tử số và mẫu số $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } { 2 ^ { 2 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 ^ { 2 } }$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 4 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo