qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\cos\left( 0 \right)$$
$1$
Hãy đơn giản hoá biểu thức
$\color{#FF6800}{ \cos\left( 0 \right) }$
$\cos(0) $ bằng $ 1$
$\color{#FF6800}{ 1 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo