qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ 2 } \sqrt{ 3 }$$
$\sqrt{ 6 }$
Tính
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Tính phép nhân của căn bậc hai $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 6 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo