qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 1 } { 2 + \sqrt{ 3 } }$$
$2 - \sqrt{ 3 }$
Tính
$\dfrac { 1 } { 2 + \sqrt{ 3 } }$
$ $ Hãy tìm cặp số vô tỉ của mẫu số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } }$
$\dfrac { 1 } { 2 + \sqrt{ 3 } } \times \dfrac { 2 - \sqrt{ 3 } } { 2 - \sqrt{ 3 } }$
$ $ Nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) } { \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) } { \left ( 2 + \sqrt{ 3 } \right ) \left ( 2 - \sqrt{ 3 } \right ) }$
$ $ Nhân với từng hạng tử của tổng với $ 1$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) } { \left ( 2 + \sqrt{ 3 } \right ) \left ( 2 - \sqrt{ 3 } \right ) }$
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) }$
$ $ Sử dụng biểu thức $ \left(a - b\right)\left(a + b\right) = a^\{2} - b^\{2} $ để khai triển phương trình $ $
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - \left ( \sqrt{ 3 } \right ) ^ { 2 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { \color{#FF6800}{ 4 } - \left ( \sqrt{ 3 } \right ) ^ { 2 } }$
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { 4 - \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\dfrac { 2 + 1 \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { 4 - \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\dfrac { 2 + \color{#FF6800}{ 1 } \times \left ( - \sqrt{ 3 } \right ) } { 4 - 3 }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$\dfrac { 2 - \sqrt{ 3 } } { 4 - 3 }$
$\dfrac { 2 - \sqrt{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Lấy $ 4 $ trừ $ 3$
$\dfrac { 2 - \sqrt{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\dfrac { 2 - \sqrt{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo