qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$25 \%$$
$\dfrac { 1 } { 4 }$
Tính
$\color{#FF6800}{ \color{#FF6800}{ 25 } \% }$
$ $ Hãy biểu diễn %dưới dạng phân số $ $
$25 \times \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 100 } } }$
$\color{#FF6800}{ 25 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 100 } } }$
$ $ Hãy tình tích của các số hữu tỷ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 4 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo