qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$2 ^ { - 3 }$$
$\dfrac { 1 } { 8 }$
Tính
$2 ^ { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Khi số mũ âm hãy thay đổi thành phân số $ $
$\dfrac { 1 } { 2 ^ { 3 } }$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 8 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo