qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Giải phương trình bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 4 x + 1 = 0$$
$\begin{array} {l} x = 2 + \sqrt{ 3 } \\ x = 2 - \sqrt{ 3 } \end{array}$
Hãy áp dụng căn bậc hai để giải phương trình bậc hai
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy biến đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = 0$
$ $ Hãy di chuyển hằng số qua bên phải và thay đổi dấu $ $
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } = - 1 + \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } = - 1 + \color{#FF6800}{ 4 }$
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ Cộng $ - 1 $ và $ 4$
$\left ( x - 2 \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 3 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Hãy áp dụng căn bậc hai để giải phương trình bậc hai $ $
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Hãy tìm nghiệm của $ x$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Hãy phân tách kết quả $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ - } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \end{array}$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo