qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm căn bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 9 } { 4 }$$
$\pm \dfrac { 3 } { 2 }$
Hãy tìm căn bậc hai
$\color{#FF6800}{ \dfrac { 9 } { 4 } }$
$ $ Trong trường hợp căn bậc chẵn thì viết $ \pm $ trước dấu căn $ $
$\pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 9 } { 4 } } }$
$\pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 9 } { 4 } } }$
$ $ Hãy tính phương trình $ $
$\pm \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo