qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm căn bậc bốn
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$16$$
$\pm 2$
Hãy tìm căn bậc bốn
$\color{#FF6800}{ 16 }$
$ $ Trong trường hợp căn bậc chẵn thì viết $ \pm $ trước dấu căn $ $
$\pm \sqrt[ \color{#FF6800}{ 4 } ]{ \color{#FF6800}{ 16 } }$
$\pm \sqrt[ \color{#FF6800}{ 4 } ]{ \color{#FF6800}{ 16 } }$
$ $ Bên trong dấu căn bậc hai, hãy tìm và sắp xếp những phần có thể đưa ra ngoài căn $ $
$\pm \color{#FF6800}{ 2 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo